Ardea

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Project: Advisering en begeleiding Raad van State procedure milieuvergunning en bouwvergunning

Een van de eerste projecten waar ARDEA bij heeft geadviseerd zijn de juridische procedures in het kader van de bouwvergunning en milieuvergunning voor de uitbreiding van de schaatsbaan tot een volledig wintersportcentrum met daarbij ook een kartbaan.


Kort geding bouwvergunning

Via een kort geding bij de Haagse Rechtbank Op 25 januari 1999 deed de Haagse rechtbank uitspraak in het kort geding dat door Snowworld Zoetermeer was aangespannen tegen de door de gemeente Den Haag verleende bouwvergunning voor uitbreiding van de huidige schaatsbaan met een skibaan, ijsklimwand en kartbaan.
De uitspraak werd met spanning afgewacht nadat enkele maanden eerder de Raad van State de nieuwe milieuvergunning had geschorst omdat er teveel onduidelijkheid was over geluidsoverlast. Ter discussie stond de vraag of de gemeente Den Haag de bouwvergunning wel had mogen verlenen en niet in strijd handelde met de coördinatieplicht Wet milieubeheer.
In samenwerking met de gemeente Den Haag en advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek is door ARDEA gewerkt aan de verdediging op basis van twee hoofdpunten:
· de gemeente moet een beslissing nemen over de bouwvergunning op het moment dat over de milieuvergunning een uitspraak bestaat (zelfs al is dat een schorsing);
· bij het afgeven van de beschikking bestond, na een extra verkennend akoestisch onderzoek, voldoende zekerheid dat binnen de wet- en regelgeving voor geluid aan de Uithof een milieuvergunning zou kunnen worden verleend.
De Haagse rechtbank was het eens met dat standpunt zodat op 31 maart 1999 de eerste paal kon worden geslagen.

 

Vergunning Wet milieubeheer

Nadien heeft ARDEA geadviseerd bij het opstellen van de milieuvergunning op basis van een nieuw uitgebreid akoestisch onderzoek. ARDEA had daar als taak om de nieuwe aanvraag op al zijn merites te beoordelen en te adviseren over de geluidsvoorschriften. Het resultaat was dat, na de uitgebreide inspraakprocedures, een vergunning kon worden afgegeven die in 2000 standhield bij de Raad van State.

 

Opdrachtgever: Autobedrijf van der Kooij, Lucardie LPG en dersimo vloerbedekkingen
Project: Advisering bij bedenkingen woningbouwplan "Het Balkon" in verband met belemmering bedrijfsvoering

De bedrijven van der Kooij, Lucardie LPG en dersimo Vloerbedekkingen zijn enkele jaren geleden nieuwe gevestigd op het bedrijventerrein Nieuwe Waterweg I te Maassluis. Zij bevinden zich op de grens van het bestaande bedrijventerrein en een groot braakliggend terrein waarvan tot voor kort het plan bestond om ook daar bedrijven te vestigen. De gemeente Maassluis is echter tot de conclusie gekomen dat er op dit moment een grotere behoefte is aan woningbouw en heeft daarom besloten over te gaan tot wijziging van het bestemmingsplan. Bij de eerste presentatie van het plan bleek dat het nieuwe bestemmingsplan woningbouw tot op een afstand van 10 m van de bedrijven mogelijk zou maken. Toen de bedrijven kennis namen van deze plannen hebben zij aan ARDEA opdracht gegeven een akoestisch onderzoek uit te voeren en advies uit te brengen over de te volgen stappen.

Uit het akoestisch onderzoek bleek al gauw dat woningbouw op 10 m afstand zou leiden tot een zeer grote belemmering van de bedrijfsactiviteiten en openingstijden. ARDEA heeft daarom in overleg met de bedrijven voorstellen gedaan tot aanpassing van het plan. Deze voorstellen zijn besproken met de gemeente Maassluis. Inmiddels wordt gewerkt door de gemeente gewerkt aan een nieuw bestemmingplan waar deze voorstellen ook nader worden uitgewerkt.

 

Opdrachtgever: Projectbureau Noord/Zuidlijn
Project: Achtergrondonderzoek hinder laagfrequent geluid


De Noord/Zuidlijn wordt aangelegd onder de binnenstad van Amsterdam. Bij de aanleg worden maatregelen getroffen om eventuele hinder van trillingen en geluid tot een acceptabel niveau te beperken. Het adviesbureau Noord/Zuidlijn heeft aan ARDEA gevraagd om een onderzoeksproject laagfrequent geluid voor te bereiden.

In Nederland en ook elders wordt belangrijke infrastructuur steeds meer ondergronds aangelegd. De nieuwe tunnelboortechnieken bieden, naast de traditionele tunnelbouw, de extra mogelijkheid om de infrastructuur aan te leggen met handhaving van bestaande bebouwing.
Een goed voorbeeld is de nieuwe metro Noord/Zuidlijn te Amsterdam. De metrolijn start in Amsterdam-noord bovengronds en gaat dan bij het IJ ondergronds verder onder de oude binnenstad om bij de RAI weer boven te komen. Doordat de tunnel op korte afstand van bestaande bebouwing wordt aangelegd is het nodig dat adequate maatregelen worden ontworpen waarmee voorkomen wordt dat bewoners onevenredige hinder van trillingen en/of geluid ondervinden.

Het achtergrondonderzoek laagfrequent geluid moet duidelijkheid geven rond de vraag wat een acceptabel geluidsniveau is als een metrotrein in de tunnel rijdt. De verwachting bestaat dat door de trillingen via de bodem een woning in trilling wordt gebracht. Deze trillingen zijn niet of nauwelijks voelbaar maar zijn mogelijk wel hoorbaar als een soort laagfrequent 'gedreun'. Er zijn diverse maatregelen mogelijk, maar de te maken kosten moeten wel in verhouding staan tot het te bereiken doel.

In samenwerking met het Centrum Ondergronds Bouwen is een literatuurstudie verricht naar hinder van laagfrequent geluid van trillingen. De resultaten van dit onderzoek zijn samengevat in het rapport "Hinderlijkheid vanwege constructiegeluid met laagfrequent karakter veoorzaakt door trillingen van ondergrondse infrastructuur", rapport D100-W-02-037 (www.cob.nl).

Meer informatie? Vraag naar het artikel "Vibration experiment and numerical analysis on a bored tunnel in soft soils" van W. Soede en F. de Graaf, publicatie in proceedings ITA, Oslo, juni 1999.